Tekst 1

Tekst 2


Privacy Policy

SKWshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voordat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wijgebruiken uw gegevens om uw order te kunnen verwerken. Verder zullen wij dezegegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. SKWshop zal uw persoonlijkegegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikkingstellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.

SKWshop, gevestigd aan Boumaboulevard 495 9723 ZS Groningen, is verantwoordelijkvoor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.skwshop.nl/
Boumaboulevard 495
9723 ZS Groningen
+31(0)50-2806970

Bezoekersadres
Heresingel 28a
9711 EV Groningen


Persoonsgegevens die wij verwerken

SKWshop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht vande persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevensdie wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen overwebsitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders ofvoogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij radenouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo tevoorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijketoestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijkegegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skwshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslagwij persoonsgegevens verwerken

SKWshop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Versturen van een offerte op aanvraag.
 • Het plaatsen van jouw order.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnenvoeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • SKWshop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeterenen het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • SKWshop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoalsgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SKWshop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zakendie (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten dieworden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens(bijvoorbeeld een medewerker van SKWshop) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SKWshop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen terealiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgendebewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:Klantgegevens > 2 jaar > Registratie van de verkopen en bijbehorende facturen.Cookies > 1 dag > Doorgave aan Google Analytics voor tracking.Google Analytics > 2 jaar > Registratie en analyse van het websitebezoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

SKWshop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekkenindien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoenaan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onzeopdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau vanbeveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SKWshop blijft verantwoordelijk voordeze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SKWshop gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een kleintekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browservan je computer, tablet of smartphone. SKWshop gebruikt cookies met een puurtechnische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en datbijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ookgebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt jeafmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meeropslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingenvan je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking inte trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SKWshop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij onseen verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in eencomputerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunteen verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jepersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op deverwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@skwshop.nl. Om er zeker van tezijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jeidentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. SKWshop wil je ertevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationaletoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SKWshop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passendemaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking enongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch nietgoed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onzeklantenservice of via info@skwshop.nl. SKWshop heeft de volgende maatregelen genomenom jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomendat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn ompersoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van eendomeinnaam (skwshop.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordtvoorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch latencontroleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.